iGi Moravia s.r.o. Výrobky pro údržbu, opravárenství a speciální čištění
svoboda
?> ?>

NEUTRALIZATOR

Použití:

Neutralizátor slouží jako neutralizační výplachový roztok po čištění cirkulačních okruhů
čističem Calkarin.

Vlastnosti:

Neutralizátor je koncentrovaný vodný alkalický roztok, který rychle a účinně
neutralizuje zbytky kyselého čističe Calkarin používaného na čištění vodných okruhů.

Hustota: 1020 kg/m3
Vodivost: 95 mS
pH řádně naředěného roztoku: cca 12
Barva: světle modrá
Vůně: neutrální průmyslová
Ředění: Neutralizátor se před použitím ředí vodovodní vodou 10x = 1+9

Návod:

Vyčištěný okruh s Calkarinem vypusťte a okruh vyfoukněte vzduchem. Napusťte ředěný neutralizátor a nechte ho cirkulovat několikrát dokola. Okruh vypusťte a zbytky neutralizátoru vyfoukněte vzduchem. Tím je okruh připraven pro nové plnění.

Bezpečností pokyny:

Xi, Dráždivý. R 36/38 Dráždí oči a kůži. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při potřísnění omýt vodou. Pouze pro profesionální použití. Chraňte před mrazem. Nádoby těsně uzavírat. Při manipulaci mějte po ruce vodu pro případné opláchnutí kůže/očí.

Ekologie:

Nepoužitý neutralizátor je alkalický roztok, po jehož neutralizaci je možné ho vypustit do kanalizace napojené na běžnou čistírnu odpadních vod. Použitý neutralizátor by měl mít pH blízké neutrální oblasti. Po kontrole a případné úpravě pH je možné použitý neutralizátor vypustit do kanalizace napojené na běžnou čistírnu odpadních vod.